Open Source & Bable

Laatste wijziging: 15 oktober 2007

1. TOEPASSELIJKHEID GEBRUIKERSOVEREENKOMST

1.1
Deze gebruikersovereenkomst is van toepassing op ieder gebruik van de bable.nl en de leden.bable.nl websites welke eigendom zijn van Project42 B.V., hierna te noemen “Project42”, “BABLE”, “wij”, “ons” of “onze”.

1.2
Omdat deze site bedoeld is voor (aanstaande) ouders gaan wij ervan uit dat de gebruikers ouder zijn dan 16 jaar. Mocht je toch jonger zijn, dan heb je toestemming van een ouder of wettelijke vertegenwoordiger nodig.

2. FOTO's, VIDEO's EN ANDERE INHOUD

2.1
Met INHOUD bedoelen wij: foto's, video's, dagboekberichten en andere intellectuele eigendommen die je op je website hebt geplaatst.

2.2
De INHOUD moet jouw eigendom zijn. Mocht je iets publiceren dat in strijd is met enig copyright behoudt BABLE het recht dit te verwijderen.

2.3
BABLE behoud zich ook het recht voor INHOUD te verwijderen wanneer de personen die onmiskenbaar herkenbaar zijn op en in deze content daar redelijk bezwaar tegen maken.

3. RECHTEN / VERPLICHTINGEN GEBRUIKERS

3.1
De babysites zijn bedoeld voor persoonlijke doeleinden en mogen daarom niet commercieel ingezet worden.

3.2
Dit is een babysite. Gebruik de uw site niet om politiek, wapens, huisdieren, porno e.d. te promoten.

3.3
Je mag maximaal één profiel aanmaken. Bij constatering van meerdere profielen van dezelfde personen/ouders zullen ALLE profielen van deze personen/ouders verwijderd worden.

3.4
Wij verwachten dat je fatsoenlijk met je medemens omgaat. Mocht dit niet zo blijken te zijn, dan kunnen maatregelen volgen. Bijvoorbeeld het verwijderen van jouw profiel en daarmee ook de babysite.

4. DISCLAIMER

4.1
De onder 3.1 genoemde INHOUD wordt door de gebruikers geplaatst zonder tussenkomst van BABLE. BABLE heeft daarom een zeer beperkte invloed op de INHOUD met betrekking tot waarheden, onwaarheden, copyrightschendingen etc. BABLE neemt daarom geen enkele verantwoordelijkheid ten opzichte van deze INHOUD.

4.2
BABLE is niet aansprakelijk voor onjuiste en/of illegale INHOUD. Als wij na controle constateren dat inhoud niet legitiem is of dat de kans groot is dat de inhoud niet legitiem is dan wordt de inhoud verwijderd.

4.3
De babysites kunnen ook links bevatten. Deze zijn door de gebruiker geplaatst en BABLE distantieert zich uitdrukkenlijk van alle gelinkte sites.

4.4
BABLE sluit elke aansprakelijkheid uit voor alle door het gebruik van deze websites ontstane schade, van welke aard dan ook.

5. WIJZIGINGEN

5.1
De gebruikersovereenkomst kan te allen tijde worden gewijzigd. BABLE is niet verplicht haar gebruikers hiervan op de hoogte te stellen, daarom wordt aanbevolen dat je zelf regelmatig de website bekijkt om te zien of er nog wijzigingen zijn aangebracht.

6. TOEPASSELIJK RECHT

6.1
Op deze gebruikersovereenkomst en het gebruik van de websites, is Nederlands recht van toepassing.
Indien het tussen partijen tot een geschil komt, zal de Rechtbank te Almelo bevoegd zijn van dit geschil kennis te nemen.